Ana səhifə »  Qəzetin pdf formatı »  Nizami Cəfərov: Azərbaycanşünas alim
A+   Yenilə  A-
Nizami Cəfərov: Azərbaycanşünas alim

Alim və ictimai xadim Nizami Cəfərov Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin direktoru, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatıdır. O, Əməkdar elm xadimi, akademikdir. Nizami müəllim Azərbaycan dili tarixi, Ümumi türkologiya, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi və Azərbaycanşünaslığın əsasları, inkişaf tarixi, Qədim türk və türk xalqları ədəbiyyatı tarixi və müasir ədəbi proses problemləri ilə ardıcıl məşğul olur. Bu baxımdan alimin 500-dən artıq elmi əsəri, habelə, monoqrafiyaları qeyd oluna bilər.
Nizami Cəfərov “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin şöbə müdiri, BDU-nun filologiya fakültəsinin dekanı olub. Filologiya fakültəsində “Dədə Qorqud” elmi-tədqiqat laboratoriyasını yaradıb və ona rəhbərlik edib. AAK-da filologiya elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədri işləyib.
Akademik 5 cilddə seçilmiş əsərlərini çap etdirib, elmi redaktoru Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, professor Tofiq Hacıyevdir. Birinci cilddə alimin Azərbaycan dili tarixinə həsr edilmiş əsərləri: “Ön söz, yaxud Azərbaycan dili tarixinin metodoloji problemləri”, “Azərbaycan türkcəsinin təşəkkülü tarixinə dair”, “Azərbaycan dilində cümlənin struktur-semantik təkamülü”, “Kitabi-Dədə Qorqudun dili”, “Füzuli dili”, “Azərbaycan türkcəsinin milliləşməsi tarixi”, “Azərbaycan ədəbi dili: Şimalda və Cənubda”, “Ədəbiyyatşünasın dilçilik görüşləri”, “Azərbaycan dili, türk dili, yoxsa Azərbaycan dili və Heydər Əliyevin dil siyasəti”, “Professor Tofiq Hacıyev” məqalələri toplanıb. Bu məqalələrdən ciddi bir problem qırmızı xətlə keçir: milli dilin metodologiyası, təşəkkül tarixi, milliləşməsi tarixi, funksional üslubların öyrənilməsi və bütün səviyyələrdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin dil siyasəti.
Akademik Nizami Cəfərov üçün ədəbiyyatşünaslıq problemlərinin tədqiqi həmişə aktualdır. Bu sahədə o, 40-dan artıq kitabın müəllifidir.
Akademikin seçilmiş əsərlərinin ikinci cildi (Bakı, “Elm”, 2007, 352 s.) bütövlükdə milli ədəbiyyatşünaslıq problemlərinə həsr olunub. Nəşrin elmi redaktoru akademik İsa Həbibbəylidir. Bu cilddə akademikin Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə həsr edilmiş əsərləri, məqalələr və monoqrafiyaları toplanıb.
Alim Azərbaycan ədəbiyyatının mənşəyini, dövrləşdirilməsini, intibahını, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının başlanğıcını, Şimallı-Cənublu təzahürlərinin ideya-məzmunu və tipoloji xüsusiyyətlərini “Ön söz”, yaxud “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” məqaləsində izləyib.
Azərbaycan xalqının şah əsəri “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarına xeyli enerji, vaxt-zəka yandırıb. İntibah dövrünün Nizamisindən başlamış (“Nizami Gəncəvi”), Qazi Bürhanəddin, Mirzə Cahan şah Həqiqi, Ş.İ.Xətai (“Üç hökmdar, üç şair”), habelə, Kişvəri (“Kişvəri”), Füzuli və Vaqif (“Füzulidən Vaqifə qədər”) irsinin oxşar və fərqli təzahürləri, onların poetik dil xüsusiyyətlərinə əhatəli diqqət yetirib. N.Cəfərov Şərq, Azərbaycan intibahı problemləri ilə məşğul olub (“Azərbaycan intibahı: problemlər, mülahizələr”). Hesab edib ki, Səfəvilər dövlətinin təzahürü olaraq XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf tarixində intibah, milli özünüdərketmə dövrü, humanizm və renessans mədəniyyəti dövrüdür.
Akademik ədəbiyyatşünaslıq elminin bəzi problemlərinin poetikası ilə bağlı da tədqiqatlar aparıb. Məs: “Koroğlunun poetikası” monoqrafiyası, yaxud janr texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı “Vidadidən Vaqifə qədər” məqaləsi... N.Cəfərov Azərbaycan ədəbiyyatının Şimalda və Cənubdakı mövcud təzahürlərindən də yazıb (“Azərbaycan ədəbiyyatı: Şimalda və Cənubda”). Şimalla Cənub arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin intensivləşdirilməsi, yeni səviyyəyə qaldırılması məsələlərini aydınlaşdırıb.
Alim XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının dövrləşdirilməsi probleminə (“XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı”) məxsusi yanaşıb, mərhələli: XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən XX əsrin 30-cu illərinin ortalarına qədər; 1930-cu illərin ortalarından 1950-ci illərin sonu, 1960-cı illərin əvvəllərinə qədər; 1950-ci illərin sonu, 1960-cı illərin əvvəllərindən 1980-ci illərin sonu,1990-cı illərin əvvəllərinə qədər; 1980-ci illərin sonu, 1990-cı illərin əvvəllərindən sonra. Əsasən tarixilik prinsipini əsas götürüb.
Nizami müəllim tədqiqatlarında sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının klassiklərinə geniş yer verib: “Səməd Vurğunun İsmayıl Şıxlı, yaxud mənalı ömrün dastanı”, “Bəxtiyar Vahabzadə, yaxud millətin şairi”, “Hüseyn Arif dünyası”, “Akademik Bəkir Nəbiyevin yaradıcılıq yolu”, “Həyat dəryasının ədəbiyyat gəmiçisi”, “Seyfulla Əsədullayev haqqında”, “İsa Muğanna: məlumluqdan məchulluğa”, “İsa Hüseynov (Muğanna) və onun “İdealı”, “Azərbaycan ədəbiyyatı filosofu Yaşar Qarayev haqqında”, “Nəriman Həsənzadə: tariximizin taleyi, taleyimizin tarixi”, “Anar”, “Elçin”, “Fərman Kərimzadə... Düşünən tarix (və düşündürən) tarix”, “Yazıçı, publisist... və milli ictimai xadim” /Hidayət haqqında/, “Zəlimxan Yaqubdan yazanda”, “Vidadi Babanlıya açıq məktub” və başqaları. Bir sözlə, klassiklərdən müasirlərə qədər. Köklərdən budaqlaradək. Tariximizin taleyi, taleyimizin tarixi boyunca etnik-kulturoloji əsaslardan müasirliyə, milli-estetik normativliyə qədər. Milli mənlik şüuru və məfkurəsinəcən.
Tədqiqatçı-alim ədəbi tənqid və bədii prosesin problemləri ilə ardıcıl məşğul olur. Məsələn: ümumi və tarixi planda - “Genezisdən tipologiyaya”, “Azərbaycan xalqının ədəbi mədəniyyəti” və s. Xüsusi və çağdaş planda - “Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin gənc yazıçılarla görüşündə çıxış”, “Azərbaycan Yazıçılarının X qurultayında məruzə”, “Tənqidin tənqidi”, “Müasir ədəbi proses, yaxud “fövqəladə vəziyyətdə düşüncələr”, “Zaman ədəbiyyat adamlarına əsl yerini başa salır”, “Azərbaycan ədəbiyyat siyasəti”. Yaşar Qarayev, Elçin, Bəkir Nəbiyev, Seyfulla Əsədullayev ədəbi şəxsiyyəti və tənqidi. Nəhayət, açıq məktublar (“Cəza” müəllifinə açıq məktub”, “Vidadi Babanlıya açıq məktub”) və s.
Türkologiya, Azərbaycanın Türk dünyasındakı etnokultroloji, sosial-siyasi problemləri ilə sistemli tədqiqlər akademik Nizami Cəfərovun, deyərdim ki, həyat tərzidir. Bu baxımdan alimin III cilddə (Bakı, “Elm”, 2007, 324 s.) toplanmış əsərləri xeyli elmi müddəa deyir. Beləliklə: Alim türkologiyanın tarixinə yenidən baxış edir, ümumtürk ədəbi dilinin təşəkkülü, təkamülü və tənəzzülünü izləyir. Ümumtürk ədəbiyyatı tarixinin problemlərini, vəzifələrini göstərir, əsaslandırır. Eləcə də Azərbaycan türkcəsinin təşəkkülünü: differensiasiyası və inteqrasiyasını, türk-müsəlman mədəniyyətini, Tanrıçılıqdan İslama qədər olan mədəniyyəti izləyir və professor Yaşar Qarayev demişkən, meyar şəxsiyyətdir, - deyə milli şəxsiyyətlərini nişan verir: həm tarixi, həm də çağdaş gerçəklikdə. Məs.: Atatürk və Heydər Əliyev kimi! (“Türk dünyasının fəxri, yaxud böyük türklərdən biri”, “Azərbaycan atatürkçülüyü, yaxud Heydər Əliyev Atatürk haqqında”, “S.Nəzərlinin “Heydər Əliyev Atatürk haqqında” kitabına ön söz”, “Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, türk dünyasının iftixar mənbəyi”, “Türkiyə Atatürkün, Azərbaycan Heydər Əliyevin əsəridir”) və s.
Nizami Cəfərov, eyni zamanda, Azərbaycanşünas alimdir. Cəmiyyətşünaslığın, Azərbaycanşünaslığın problemləri, onların sosial-siyasi fəlsəfəsi ilə məşğul olur. Problemin elmi-nəzəri və sosial-fəlsəfi, habelə, ədəbi-estetik əsaslarını alimin “Seçilmiş əsərlər”inin IV cildində izləyə bilirik. Nəşrin (Bakı, “Elm”, 2007, 328 s.) elmi redaktoru fəlsəfə elmləri doktoru, professor Həmid İmanovdur.
Alim Azərbaycanşünaslığın müasir problemlərini qabardıb, Azərbaycan haqqında tarixi-kulturoloji fikirlər söyləyib, Azərbaycanın etnik tarixinə aid olan problemləri göstərib. O, Azərbaycan xalqının təşəkkülü, milli dövlətçilik təfəkkürünün formalaşması, ölkədə milli mədəniyyətin təşəkkül mərhələsi, XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan mədəniyyətinin folklor tipologiyası, milli dilin - Azərbaycanın milli özünüifadəsi, türk dünyasının birlik strategiyası, onun iqtisadi-mədəni və siyasi birlik məramı, habelə, Azərbaycan diasporu, ölkədə türkşünaslığın müasir vəziyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin dünəni, bu günü və sabahından danışıb - problemləri, vəzifələri və onların həlli yollarını müəyyənləşdirib, tədqiqatçısı və təbliğatçısı olub.
Nizami Cəfərov həm də problemlərin həllində tarixi-milli və siyasi güc və səbatı epos, etnos və kitabda (Dədə Qorqud), Azərbaycan Respublikasının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevdə, Onun dil, ədəbiyyat və mədəniyyət siyasətində görüb, müstəqil Azərbaycan idealı, ideologiyasının əsası olan Füyuzatçılıqda, Azərbaycançılıqda (həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideoloji əsasında - N.C.), siyasət (Nəriman Nərimanov, Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Azərbaycan və azərbaycanlılar!) və ən yeni tarixin fəlsəfəsində (“Ən yeni tarixin fəlsəfəsi, yaxud akademikin mübarizəsi”), Birinci Türkoloji Qurultaydan Atatürk Mərkəzinəcən olan dövrdə görüb.
Akademik Nizami Cəfərovun beşcildliyinin beşincisində onun elmi, elmi-publisistik və tədris məqalələri yığılıb (Bakı, “Elm”, 2007, 320 s.). Burada müxtəlif mövzu və problemləri görürük: Ədəbiyyatın siyasətini, müdrikliyin fəlsəfəsini, filosofların müdrikliyini, ədəbiyyatdakı siyasəti və siyasətdəki ədəbiyyatı, habelə, nizamişünas Rüstəm Əliyevi, Məsiağa Məhəmmədini, Qəvamər Maqsudini, İsmayıl Şıxlını, Mir Cəlalı, Nəriman Həsənzadəni, Hidayəti və başqalarını.
Nizami müəllim uzun müddətdir elmin tədrisi ilə məşğul olur, elmi-tədris fəaliyyəti və təşkilatçılığına önəm verir. O, vəzifə borcu olaraq elmi-nəzəri və metodik vəsaitlər hazırlayıb, tədris problemlərini yönləndirib, elmi layihələri tədris praktikasına, kitablara, vəsaitlərə, proqramlara tətbiq edib. Bu baxımdan xatırladıla bilər: “Ədəbiyyatımızın tədrisi: problemlər, mülahizələr haqqında”, “Ali məktub, tələbə və müəllim”, “Qiymətli tədris vəsaiti”, proqramlar, dərsliklər, dərs vəsaitləri və s.
Nizami Cəfərov BDU-nun dilçilik kafedrasının müdiri, türkologiya kafedrasının professorudur. O, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” bölməsinin üzvü kimi orta məktəblər üçün Azərbaycan dili proqramları və dərsliklərinin hazırlanmasında iştirak edib, Elmi-Metodik Şuranın “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” bölməsinin, AAK-ın filologiya elmləri üzrə Ekspert Şurasının sədri, II, III, IV və V çağırış MM-in deputatı, habelə, Qazaxıstan, Qırğızıstan parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvüdür. O, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
Bu il sentyabrın 21-də görkəmli alim və ictimai xadimin 60 yaşı tamam oldu. Elm, tədris və siyasətşünaslıq sahəsində böyük xidmətləri olan Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, professor Nizami Qulu oğlu Cəfərovu 60 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı və daha böyük uğrular arzulayırıq.
Əlizadə Əsgərli
AMEA Nizami Gəncəvi
adına Ədəbiyyat İnstitutunun
direktor müavini, filologiya
elmləri doktoru, professor

 
  • Oxunub:  2430  |  
  • Tarix:  12-10-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Dünya dini liderlərinin ikinci Zirvə görüşünün Bakıda keçirilməsi göstərir ki, Azərbaycan dinlərarası dialoqun inkişafında önəmli rol oynayır

18 Noyabr 14:53
Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Saxta “erməni soyqırımı” iftirası ilə günahlandırılırıq
18 Noyabr 14:50
Sahibə Qafarova: Belarusda müşahidə apardığım məntəqələrdə səsvermə prosesi normal keçib
18 Noyabr 14:36
Bakıda “Yeni sortların yaradılmasında genetik ehtiyatların rolu və toxumçuluq sisteminin inteqrasiyası” mövzusunda beynəlxalq seminar keçirilir
18 Noyabr 14:12
"Ölkəmizi tanıyaq" tur-aksiyasında Səbail rayon məktəbliləri də iştirak edirlər
18 Noyabr 14:08
Şəki “ASAN xidmət” mərkəzində YAP ərazi ilk partiya təşkilatı yaradılıb
18 Noyabr 14:07
Əli Əhmədov: Prezident və hökumət tərəfindən insanların rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar atılacaq
18 Noyabr 13:30
Milli Məclisin deputatları QDİƏT Baş Assambleyasının plenar iclasında iştirak edəcəklər
18 Noyabr 13:25
Moskvada MDB ölkələrinin parlamentlərarası əməkdaşlığında siyasi partiyaların rolu müzakirə olunacaq
18 Noyabr 13:17
Cəlil Məmmədquluzadə nəslinin davamçıları Bakıda
18 Noyabr 13:11
Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin təmirdən sonra açılışı olub
18 Noyabr 13:09
Prezident İlham Əliyev İordaniyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
18 Noyabr 12:58
Prezident İlham Əliyev Qətərin Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
18 Noyabr 12:41
Belarus Milli Məclisinin Nümayəndələr Palatasına seçkilər üzrə Bakı seçki məntəqəsində səsvermənin nəticələri açıqlanıb
18 Noyabr 12:28
Konfrans iştirakçıları Cəlil Məmmədquluzadənin məzarını ziyarət edib
18 Noyabr 12:15
Bu gecə Leonid meteor yağışının atmosferdə maksimum aktivliyi müşahidə olunub
18 Noyabr 12:08
Azərbaycan nümayəndə heyəti “Agritechnica-2019” sərgisində iştirak edib
18 Noyabr 11:40
Milli Aviasiya Akademiyasının bir qrup tələbəsi üçün növbəti “Vikipediya” təlimləri keçirilib
18 Noyabr 11:32
“Avro 2020”: Bu gün D, F və J qruplarında səkkiz qarşılaşma oynanılacaq
18 Noyabr 11:17
TANAP-ın ikinci fazası noyabrın 30-da istifadəyə veriləcək
18 Noyabr 10:49
Milli Məclis komitələrinin birgə iclasında 2020-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi ikinci oxunuşda müzakirə olunur
18 Noyabr 10:37
Akademik Ramiz Mehdiyev Gürcüstan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti ilə görüşüb
18 Noyabr 10:27
Ölkəmizin 9 rayonunda 41 fərdi yaşayış evi şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinin istifadəsinə verilib
18 Noyabr 09:57
Ermənistan silahlı qüvvələri atəşkəs rejimini 25 dəfə pozub
18 Noyabr 09:45
Azərbaycan ilə Belarus arasında ticarət dövriyyəsi 158 milyon dollardan çox olub
18 Noyabr 09:30
Avstraliya saytı yerli sakinləri Azərbaycana səfərə dəvət edir
18 Noyabr 09:11
Azərbaycan mətbəxi Parisdə beynəlxalq festivalda nümayiş olunub
18 Noyabr 09:08
Xanlar Fətiyev: Belarusda parlament seçkilərində müşahidə apardığım məntəqələrdə seçici fəallığı qeydə alınıb
18 Noyabr 09:03
Milli Məclisin deputatı: Belarusda parlament seçkilərində müşahidə zamanı ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıb
17 Noyabr 13:00
Əli Kərimli və radikal ətrafı bəraət axtarışında
17 Noyabr 09:53
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 17 noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə xalqımızı təbrik edib
17 Noyabr 09:40
Heydər Əliyev Sarayında Şövkət Ələkbərovanın xatirə gecəsi keçirilib
17 Noyabr 09:22
Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur
17 Noyabr 09:20
Ankarada Xocalı soyqırımına həsr olunan mərasim keçirilib
17 Noyabr 09:13
Üçrəngli bayrağımız Naxçıvanda əbədi yüksəkliyə qaldırılıb
16 Noyabr 19:34
Fransalı jurnalistlər Azərbaycanda qadın hüquqları sahəsində görülən işlər barədə məlumatlandırılıblar
16 Noyabr 19:09
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Odessada Azərbaycan məktəbi ilə tanış olub
16 Noyabr 19:08
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Odessada Azərbaycan məktəbi ilə tanış olub
16 Noyabr 18:53
Əmək normalarına dair seminarda işçiyə ödənilən əməkhaqqı sistemindəki qaydalardan bəhs olunub
16 Noyabr 18:45
Mirsad Kalayciç: Azərbaycanda nümunəvi tolerant mühit hökm sürür
16 Noyabr 18:42
Odessada Azərbaycan icması ilə görüş keçirilib
16 Noyabr 16:58
Bakıda bədii gimnastika üzrə beynəlxalq turnirin açılış mərasimi olub
16 Noyabr 16:51
Daxili İşlər naziri Azərbaycan Respublikasında İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosunun rəisini şəxsi heyətə təqdim edib
16 Noyabr 16:24
Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası keçirilib
16 Noyabr 15:44
UNESKO Baş Konfransında Azərbaycan Milli Komissiyasının fəaliyyətindən danışılıb
16 Noyabr 15:41
Multikulturalizm Mərkəzində ABŞ senatorları ilə görüş olub
16 Noyabr 15:37
Sevinc Fətəliyeva: Bakıda Dünya dini liderlərinin II Sammitinin keçirilməsi mühüm hadisədir
16 Noyabr 15:34
Gövhər Baxşəliyeva: 2020-ci ildə elm xərcləri bütövlükdə 193,7 milyon manat təşkil edəcək
16 Noyabr 15:30
Tahir Mirkişili: Dövlət investisiya xərclərinin dövlət büdcəsində payı 5 milyard manata yaxındır
16 Noyabr 15:28
Kərimlivari “sədaqət” və “cəsarət”
16 Noyabr 13:14
Müdafiə naziri əməliyyat təliminin yekunlarına dair xidməti müşavirə keçirib
16 Noyabr 12:38
AMEA-nın prezidenti: İran və Azərbaycan alimləri tarixi həqiqətlərin ortaya çıxarılması üçün birgə fəaliyyət göstərməlidirlər
16 Noyabr 12:29
Litvanın ölkəmizdəki səfiri Naxçıvanın istehsal, mədəniyyət və təhsil müəssisələri ilə tanış olub
16 Noyabr 12:17
Parisdə Azərbaycan-UNESKO əməkdaşlığı müzakirə olunub
16 Noyabr 12:12
2020-ci il Azərbaycan Gimnastika Federasiyası üçün beynəlxalq tədbirlərlə zəngin olacaq
16 Noyabr 12:07
Mikayıl Müşfiqin xatirəsinə ithaf olunan tamaşa növbəti dəfə səhnədə
16 Noyabr 12:02
Bakıda III Beynəlxalq uroonkologiya simpoziumu keçirilib
16 Noyabr 10:03
Dünya dini liderlərinin ikinci Zirvə görüşünün Bakıda keçirilməsi göstərir ki, Azərbaycan dinlərarası dialoqun inkişafında önəmli rol oynayır
16 Noyabr 09:56
“Əbədiyyət günəşi” məqalə müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb
16 Noyabr 09:54
Məzahir Bayramov: Yeni Azərbaycan Partiyası öz sıralarında 740 min nəfərdən artıq üzvü birləşdirən nəhəng siyasi qüvvədir
16 Noyabr 09:50
2020-ci il ölkə üzrə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ili olacaq
16 Noyabr 09:48
Radikal müxalifət ermənipərəst xarici mərkəzlərin xəyanətkar planlarının icraçısı rolunda çıxış edir
16 Noyabr 09:47
“Ədibin Evi” Mir Cəlal adına ikinci hekayə müsabiqəsi elan edib
16 Noyabr 09:45
Seçki mübahisələrinin həllinə dair növbəti seminar-müşavirə Şirvanda keçirilib
16 Noyabr 09:42
Masallı məktəblisi: Ölkəmizin dilbər guşələrini görmək hər bir gəncin arzusudur
16 Noyabr 09:41
Regionlarda meyvə istehsalı artıb
15 Noyabr 22:03
Fələstin Prezidentinin müşaviri: Azərbaycan xalqının multikulturalizm təcrübəsi beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilir
15 Noyabr 21:47
Pakistanın Təhsil naziri UNESKO-nun Təhsil Komissiyasının sədri seçilib
15 Noyabr 21:39
Rusiyanın Patriarxı Kirill İçərişəhəri ziyarət edib
15 Noyabr 21:36
Azərbaycan və ABŞ ştatlarının qanunverici orqanları arasında əlaqələrin inkişafı məsələləri müzakirə olunub
15 Noyabr 21:32
Lerikin 3 kəndinə təbii qaz verilib

Video

 

Müsahibə

 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
HAVA HAQQINDA