A+   Yenilə  A-
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan gəncliyinə güvənir

Heydər Əliyevin dövlət gənclər siyasəti: möhkəm təməl və uğurlu inkişaf perspektivləri
Bu gün IV sənaye inqilabı yaşandığı iddia edilən bəşər sivilizasiyası öz inkişafının müasir mərhələsinə çatmaq üçün çox böyük və keşməkeşli tarixi epostasiyaları geridə qoymuşdur. Bunun nəticəsidir ki, texnika, iqtisadiyyat, incəsənət, habelə texniki və humanitar elmlər, kommunikativ texnologiyaların inkişafı özünün ən yüksək səviyyəsinə çatıb. Əlbəttə, inkişafın bu mərhələsində sosiumun mühüm göstəricisi olan gənclərin sürətlə inkişaf edən ölkəmizdə sosial-iqtisadi, elmi-mədəni, təhsil və digər sahələrdə fəal iştirakı nəzərə çarpır və burada, təbii ki, dövlətin də gənclər üzərində diqqət və qayğısı böyük rol oynayır. Gənclər nəinki bu prosesin iştirakçısı qismində, hətta həyata keçirilən fəaliyyətlərin aparıcı qüvvələri kimi çıxış edirlər. Bu gün gəncliyin innovativ potensialından geniş istifadə olunaraq cəmiyyətin maraqlarının təmin edilməsinə şərait yaradılır. Belə ki, hazırda istənilən sahədə gənclərin fəallığına rast gəlmək olar. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasəti çox uğurlu bir modeldir və bu gün bu model öz bəhrəsini verməkdədir.
Azərbaycan tarixinin hər bir mərhələsində aparıcı sosial-siyasi qüvvəyə çevrilən gənclər müstəqilliyin qorunub saxlanması, möhkəmləndirilməsi və dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsi prosesində də yaxından iştirak edərək tarixi nailiyyətlər qazanıblar. Yeni dövrdə dövlətimizin qarşısında duran çətinlikləri həll edə bilmək üçün gənclərin yenidən təşkilatlanması, onlarda milli özünüdərkin, azad, demokratik düşüncənin formalaşması Ümummilli lider Heydər Əliyevin qayğısı və diqqəti nəticəsində mümkün olub. Bu gün böyük inam hissi ilə qeyd edirik ki, ölkəmizdə gənclər siyasəti dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Ulu öndər Heydər Əliyev gəncləri Azərbaycanın gələcəyi kimi dəyərləndirərək bildirirdi ki, cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir çox cəhətdən gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaq. Bu diqqət və qayğının nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan gəncliyi ictimai həyatın bütün sferalarında aktiv fəaliyyəti ilə seçilərək, cəmiyyətin avanqard qüvvəsinə çevrilib.
XX əsrin sonunda öz dövlət müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan Respublikasında gənclərlə iş sahəsində yaranmış boşluq məhz 1993-cü ilin iyununda cənab Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra aradan qaldırılıb. Çünki Sovet imperiyasının dağılması nəticəsində 1991-1993-cü illərdə yaranan dərin ideoloji boşluq gənclər arasında hökm sürən ümumi pessimizm, sosial təminatın olmaması və öz potensiallarını reallaşdıra bilməmələri səbəbindən kriminal qruplara meyillilik, habelə, siyasi fitnəkarların əllərində alətə çevrilmək təhlükəsi ilə şərtlənirdi.
Hələ 1992-ci ildə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) təsis olunduğu zaman Ulu öndər təşkilatın çox güclü gənclər birliyinə ehtiyac duyduğunu xüsusi vurğulamışdı. Onun bu niyyəti 1994-cü ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyinin Təşkilat Komitəsinin qurulması və nəhayət, 1995-ci ildə onun təsis olunması ilə nəticələndi. Təsadüfü deyil ki, 1993-cü ilin iyununda Milli Məclisin Sədri seçildiyi zaman Ümummilli lider Heydər Əliyevin görüşdüyü ilk sosial təbəqə məhz gənclər oldu.
Vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkül tapması, islahatlar proqramının gerçəkləşməsi dövründə gənclik enerjisi, gənclik coşqusuna çox böyük ehtiyac duyulduğundan dövlət başçısı Heydər Əliyev cənabları 1993-cü ildən başlayaraq gənclər siyasətinin ayrı-ayrı istiqamətlərində bir sıra Fərman və sərəncamlar imzalayıb, qərarlar qəbul edib, eləcə də Dövlət proqramları təsdiqləyib. Bunlara əyani sübut olaraq 1994-cü il iyulun 26-da cənab Heydər Əliyevin Fərmanı ilə Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. Bu dövrdən başlayaraq dövlət gənclər siyasətinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində bir sıra effektiv işlər görüldü. Həmçinin mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları, bələdiyyələr öz vəzifə və səlahiyyətləri daxilində bu siyasətin həyata keçirilməsində iştirak edirlər. Gənclər siyasəti gənclərin hərtərəfli inkişafını cəmiyyətin həyatında onların fəal iştirakını təmin etmək məqsədilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. Bu siyasət çox geniş bir spektr - gənclərin təhsili, tərbiyəsi, sağlamlığı, intellektual və mənəvi inkişafı, asudə vaxtının təşkili, problemlərinin həlli, hüquqlarının müdafiəsi, respublikanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakı ilə bağlı məsələləri əhatə edir.
Dövlət gənclər siyasəti dövlətin daxili siyasətinin mühüm bir tərkib hissəsini təşkil edir. O, cəmiyyətin proqressiv inkişafı üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. Dövlət gənclər siyasəti gənc vətəndaşların öz həyat yollarını seçməsi, sosial təşəkkül tapması üçün zəruri şəraitin yaradılmasına yönəldilmiş hüquqi, təşkilatçılıq, idarəçilik, maliyyə, iqtisadi, elmi, informasiya və kadr xarakterli tam tədbirlər sistemindən ibarətdir. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında Dövlət gənclər siyasəti və onun müəssisələrinin idarə edilməsi strukturu formalaşıb ki, həmin müəssisələrdə müxtəlif ixtisaslara malik minlərlə mütəxəssis çalışır.
Nəhayət, həyata keçirilən siyasətin məntiqi yekunu kimi 1996-cı il fevralın 2-də müstəqil Azərbaycan gənclərinin I forumu keçirildi. Forumda respublikanın bütün rayon və şəhərlərindən gənclərin müxtəlif təbəqələrini təmsil edən 2 minədək nümayəndə, həmçinin mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri, Milli Məclisin üzvləri və Ümummilli lider Heydər Əliyev iştirak ediblər. Forumda iştirak edən Prezident dərinməzmunlu və proqram xarakterli nitq söyləyib, həmin nitqdə dövlət orqanlarının gənclər təşkilatlarının və hər bir gəncin qarşısında duran vəzifələr müəyyənləşdirildi, gənc nəslin hərtərəfli inkişafı, problemlərinin həlli sahəsində təsirli tədbirlərin görülməsi bütün əlaqədar təşkilatların qarşısında əsas vəzifə kimi qoyuldu. Gənclərin I forumu respublikanın hər yerində gənclərlə aparılan işin nəzərəçarpacaq dərəcədə canlanmasına təkan verdi.
Sonrakı mərhələdə bir sıra digər partiyaların gənclər birlikləri və gənclərin 30-dan artıq qeyri-hökumət təşkilatı YAP qərargahında toplanaraq 2 fevralın Gənclər Günü elan edilməsi ilə bağlı Ulu öndərə müraciət qəbul etdi. Forumun əhəmiyyətini və gənclərin çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alan Ümummilli lider Heydər Əliyev 1997-ci ildə imzaladığı Sərəncamla forumun keçirildiyi günü - 2 fevralı Azərbaycan Gəncləri Günü elan etdi. I forumda qəbul edilmiş qətnaməyə uyğun olaraq gənclərin növbəti forumu 3 ildən sonra - 1999-cu il martın 2-3-də keçirildi. Keçirilən bu forum görülmüş işləri müsbət qiymətləndirdi və dövlət gənclər siyasətinin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin başlanğıcını qoydu. Forumdakı nitqində dövlət başçısı respublika gənclərinə müraciət etdi. Müraciətdə deyilir: “Siz Azərbaycanın bu günü və gələcəyisiniz. Sizin üzərinizə böyük vəzifələr düşür, bu vəzifələr gələcəkdə daha da böyük olacaqdır, siz müstəqil Azərbaycanın XXI əsrdə yaradanlarısınız, quranlarısınız, inkişaf etdirənlərisiniz. Biz müstəqil Azərbaycanın taleyini gələcəkdə sizə etibar edəcəyik, sizə tapşıracağıq. Ona görə də Azərbaycan dövlətini yaşatmaq, inkişaf etdirmək üçün hazır olun”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı 29 iyul 1999-cu il tarixli “Dövlət gənclər siyasəti haqqında” Fərmanı gənclərə göstərilən diqqət və qayğının təzahürü kimi qiymətləndirilə bilər. Bu Fərman respublikanın ictimai-siyasi həyatında gənclərin daha da fəal iştirakı üçün şəraitin yaradılması, dövlət orqanlarının diqqətinin gəncliyin problemlərinin həllinə yönəldilməsi baxımından olduqca qiymətli sənəddir və bu gün Azərbaycan gənclər təşkilatlarının fəaliyyət proqramı kimi, ardıcıllıqla həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 9 bölmədən ibarət olan həmin sənəddə gənclərlə işin bütün sahələrinə, dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərinə uyğun tədbirlər öz əksini tapmışdır. Fərmana uyğun olaraq ötən dövr ərzində Gənclərin Problemləri üzrə Elmi Araşdırmalar Mərkəzi, Respublika Uşaq İstirahət və Sağlamlıq Mərkəzi yaradılıb, gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi, istedadlı gənclərin üzə çıxması, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan gənclərin problemlərinin həlli, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafı, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həm respublika səviyyəsində, həm də yerlərdə bacarıqlı gənclərin məsul vəzifələrə irəli çəkilməsi sahəsində təsirli tədbirlər görülüb, Ümummilli lider Heydər Əliyevin gənclərlə əlaqədar yeritdiyi siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq 1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən gənclərlə bağlı bir çox Dövlət proqramları təsdiq edilib ki, bunlardan 1999-cu il fevralın 16-da təsdiqlənən “Gənc ailə” proqramını, 1999-cu il fevralın 17-də təsdiqlənən “Gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinini yüksəldilməsi” proqramını, 2000-ci il avqustun 4-də təsdiqlənən “İstedadlı yeniyetmələrin və yaradıcı gənclərin sosial, iqtisadi və s. problemlərinin həllinə yönəlmiş, onların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələrinə kömək edən” Dövlət Proqramını, 2000-ci il avqustun 23-də təsdiqlənən “Ordudan tərxis olunmuş gənclərin məşğulluğu ilə bağlı” Dövlət Proqramını göstərmək olar.
Gənclərimizi vətənpərvərlik, hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyələndirmək lazımdır. Gələcəyimiz olan gənclər ölkəmizə, millətimizə, dövlətimizə sədaqətlə xidmət etməlidirlər. “Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi hərbi vətənpərvərlik işinin və bütün ideoloji işimizin ayrılmaz hissəsidir və bu işin səmərəliliyi xeyli dərəcədə hər bir gəncin milli ordu sıralarında xidmət etməyə hazır olması ilə müəyyən edilir”, - deyən Ümummilli lider Heydər Əliyev həmin vaxt Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin yeniyetmə və gənclərlə vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin aparılması istiqamətində bir sıra mühüm işlər həyata keçirilməsinə konkret göstərişlər verib. Bunun nəticəsidir ki, Təhsil və Müdafiə Nazirliyi ilə birgə Gənclər və İdman Nazirliyi böyüməkdə olan gənc nəslin ordu sıralarında xidmətə hazırlanması məqsədi ilə orta məktəblərin şagirdləri arasında keçirilən “Şahin” hərbi-idman oyunlarının respublikada kütləviliyinə nail olmuşdur.
Bu gün Azərbaycan gəncliyi özünün yaradıcılıq və inkişaf baxımından ən proqressiv və məhsuldar çağlarını yaşayır. Gənclər dövlət tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir, qayğı ilə əhatə olunur. Azərbaycan gənclərinin səsi dünyanın ən mötəbər tribunalarından, konfranslarından və elmi simpoziumlarından gəlir. Gənclərin dövlət quruculuğu prosesində yaxından iştirakı onlara göstərilən diqqət və qayğının ən yaxşı nümunəsidir. Son illər ölkədə aparılan iqtisadi quruculuq işləri, idmanın inkişafı məhz Azərbaycan gəncliyinin ölkəmizin ictimai-siyasi həyatındakı özünəməxsus yeri ilə sıx bağlıdır. Gənclərin mütəşəkkil şəkildə elmə və təhsilə cəlb edilməsi ölkəmizin gələcəyinin etibarlı əllərdə olduğunu deməyə əsas verir.
Artıq müstəqil Azərbaycan Respublikası milli dövlət quruculuğu yolunda uğurlar qazanaraq böyük gələcəyə doğru inamla irəliləyir. Son illər Azərbaycanın yüksək dinamik inkişafı, əldə olunan uğurlu nəticələr respublikamızın firavan və xoşbəxt gələcəyindən xəbər verir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş müasir müstəqil Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni nailiyyətlərinin, qüdrətinin artması və demokratik, hüquqi, güclü dövlətə çevrilməsinə hesablanmış siyasət bu gün Onun davamçısı, Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Dövlət başçısı gəncləri aparıcı qüvvəyə çevirmək və onların sosial-iqtisadi problemlərinin həllini təmin etmək məqsədilə 2005-2009-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramı”nı təsdiq edib. Proqrama uyğun olaraq gənclərin sosial müdafiəsi, məşğulluğunun təmin edilməsi, yaradıcılıq axtarışlarının stimullaşdırılması, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, hərbi vətənpərvərlik hissinin gücləndirilməsi, sağlam həyat tərzinin təbliğ edilməsi istiqamətində çox mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Cənab Prezidentin gənclər siyasətində idmanın inkişaf etdirilməsi və onun kütləviliyinin artırılması mühüm yer tutur. Ölkə başçısının ardıcıl səyləri sayəsində Azərbaycan dünyanın qabaqcıl idman ölkəsinə çevrilib. Respublikamızda beynəlxalq standartlara cavab verən idman komplekslərinin tikintisi bu gün geniş vüsət alıb. Bakıda dünya və Avropa birinciliklərinin keçirilməsi ölkəmizin idman şöhrətindən, müxtəlif yarışlarda qazanılan çoxsaylı mükafatlar isə gənclərə qayğıdan, onlar üçün yaradılmış gözəl şəraitdən xəbər verir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2007-ci ilin “Gənclər ili” elan edilməsi, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı” haqqında Sərəncamın imzalanması Azərbaycanda gəncliyə diqqət və qayğının davamlı bir siyasət olduğunu tam aydınlığı ilə ortaya qoydu. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində 5000 gəncin dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsi də gənclərin təhsilinin artırılmasına xidmət edən addımlardandır. Möhtərəm cənab Prezidentin 2019-cu il fevralın 1-də Azərbaycan Gəncləri Gününə həsr olunmuş respublika toplantısında bu amili xüsusi vurğulaması heç də təsadüfi deyil: “Gənclər üçün əsas istiqamət, əlbəttə ki, təhsildir. Mən bütün gənclərə üz tutub deyirəm ki, təhsilə çox böyük fikir versinlər. Çünki bugünkü dünyada bilik, savad ön plandadır. Bu gün dünya o qədər sürətlə inkişaf edir, texnologiyalar o qədər sürətlə qabağa gedir ki, bilik, savad olmadan həyatda öz layiqli yerini tapmaq çox çətindir. Gənclər peşəkar olmalıdırlar. İstənilən sahədə işləyən gənclər çalışmalıdırlar ki, öz peşəkarlıqlarını artırsınlar. Bizim gənclərimiz milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdırlar. Əsrlər boyu bizim xalqımız başqa dövlətlərin, imperiyaların tərkibində yaşamışdır. Ancaq biz milli mənsubiyyətimizi, adət-ənənələrimizi qorumuşuq. Nəyə görə?! Ona görə ki, biz həmişə öz dəyərlərimizə bağlı olmuşuq və bugünkü gənclər daim bu məsələyə çox böyük diqqət yetirsinlər. Azərbaycan dəyərləri bizim üçün ən başlıca dəyərlərdir. Bizi bir xalq kimi, millət kimi qoruyan, əsrlər boyu assimilyasiyadan qoruyan məhz bizim dəyərlərimiz, ana dilimiz, mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, incəsənətimiz olubdur. Azərbaycan gəncləri mütləq milli ruhda tərbiyə almalıdırlar ki, gələcəkdə dövlət maraqlarını, xalqımızın milli maraqlarını layiqincə qoruya bilsinlər. Hesab edirəm ki, bu iki əsas amil hər bir gənc üçün çox vacibdir”. Bir məqamı da unutmayaq ki, xaricdə təhsil, eyni zamanda, Azərbaycanın təbliğatçısı olmaq deməkdir. Gənclərimiz həm təhsillərini davam etdirir, həm də ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin təbliğində fəal iştirak edirlər. Onların təhsil aldıqları ali məktəblərdə keçirdikləri təbliğat xarakterli tədbirlər də bu məqsədə yönəlir.
Bundan başqa, iqtisadi inkişafla yanaşı, gənclərin sosial vəziyyətinə birbaşa təsir edən ciddi məqamlar da diqqət mərkəzində saxlanılır. Əsas istiqamət kimi məşğulluq məsələlərinin həlli, sosial mənzillərin tikintisi, ipoteka krediti şərtlərinin sadələşdirilməsi, regionlarda yeni gənclər mərkəzlərinin inşası hazırda qarşıda duran prioritet məsələlərdəndir. Görülən bu işlərin, aparılan uğurlu islahatların yaxın dövrdə müstəqil Azərbaycanın daha da inkişafına, Azərbaycan gəncliyinin cəmiyyətin inkişafında ən fəal sosial qrup kimi formalaşmasına təkan verəcəyi şübhəsizdir. Dövlət başçışı Azərbaycan gəncliyinə güvənir və bu etimadını belə ifadə edir: “Biz Azərbaycanın dövlət maraqlarının keşiyində nəyin bahasına olursa-olsun durmuşuq. Bu yolda təzyiqlər də, yalanlar da, böhtanlar da, iftiralar da olub. Bunların heç biri bizi öz yolumuzdan döndərə bilməyib. Ona görə ki, biz düzgün yoldayıq. Çünki bilirik ki, bizim siyasətimiz xalqın maraqlarına cavab verir. Əldə etdiyimiz nəticələr, nailiyyətlər, gözəlləşən şəhərlər bütün bədxahlara, bizə zərbə vurmaq istəyənlərə, paxıllıq edənlərə ən gözəl cavabdır. Amma bu proses daimi olmalıdır, davam etməlidir. Buna görə siz gənclər buna hazır olmalısınız, hər şeyi bilməlisiniz. Sizin üçün ən başlıca vəzifə müstəqilliyi, milli maraqları qorumaq, Azərbaycanı yad təsirlərdən qorumaq və xalqımızın rahat həyatını təmin etməkdir. Mən şübhə etmirəm ki, siz buna hazırsınız. Azərbaycan gəncləri fəaldır, vətənpərvərdir, biliklidir, savadlıdırlar. Gənclər, mən sizə inanıram, güvənirəm”.
Uğur olsun, Azərbaycan gəncliyi!

Siyavuş Novruzov,
Milli Məclisin Dini qurumlar və ictimai birliklər
komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası
İcra katibinin müavini

 
  • Oxunub:  4290  |  
  • Tarix:  05-02-2019  |  
  •    Çap et   |  
Get Adobe Flash player
Ötən 13 ildə uğurla fəaliyyət göstərən BTC Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük səyləri sayəsində həyata vəsiqə qazanıb

15 İyul 21:17
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbinin iştirakçıları Azərbaycandakı tolerant mühit barədə məlumatlandırılıb
15 İyul 21:13
Diaspor gəncləri ilə görüş olub
15 İyul 21:01
SOCAR-ın “ENOC” şirkəti ilə müxtəlif layihələrə sərmayə yatırımları imkanları müzakirə olunub
15 İyul 21:00
Gürcüstan DİN ölkə ictimaiyyətinə müraciət edib
15 İyul 20:58
Pakistan Azərbaycanla bütün sahələrdə əlaqələrin daha da inkişafında maraqlıdır
15 İyul 20:56
Səudiyyə Ərəbistanı ilə ədliyyə sahəsində Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb
15 İyul 20:53
Təhsil Nazirliyində Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlməsinin 50 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib
15 İyul 20:52
Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələrinin üçtərəfli görüşü uğurlu platformadır
15 İyul 20:47
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib
15 İyul 20:45
Polis Akademiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi münasibətilə tədbir keçirilib
15 İyul 20:41
“Qarabağ” – “Partizani” görüşünü moldovalı hakimlər briqadası idarə edəcək
15 İyul 20:35
Aİ-Azərbaycan: strateji tərəfdaşlığın aktual aspektləri Tuskun səfəri fonunda
15 İyul 20:32
Voleybol üzrə qadınlardan ibarət milli komandamız ölkə xaricində təlim-məşq toplanışını davam etdirir
15 İyul 17:45
Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası kosmik hava proqnozunu açıqlayıb
15 İyul 17:41
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında ingilis dili kursunun buraxılış mərasimi olub
15 İyul 17:28
"Gənc liderlər üçün yay məktəbləri”nin Oğuz turu uğurla davam edir
15 İyul 17:25
Azərbaycan və İsrail arasında innovasiya layihələri sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub
15 İyul 17:23
Xarici İşlər Nazirliyi ADA Universiteti ilə birlikdə “Azərbaycan diplomatiyası–100 il” adlı diplomatiya həftəsi təşkil edib
15 İyul 17:12
DSX: Gürcüstan vətəndaşları tərəfindən Azərbaycan sərhəd naryadına qarşı insident törədilib
15 İyul 17:10
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb
15 İyul 17:08
Polis Akademiyasının əyani şöbəsini bitirmiş məzunlar orta rəis heyəti vəzifələrinə təyin olunublar
15 İyul 17:02
Azərbaycan ilə Əfqanıstan arasında ali təhsil sahəsində əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
15 İyul 16:59
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb
15 İyul 16:40
Lerikdə “Heydər Əliyev gənclərin düşüncəsində – 50 il” mövzusunda müzakirə aparılıb
15 İyul 16:31
Zviad Dzidziguri: Gürcüstan-Azərbaycan parlamentlərarası münasibətləri yüksək səviyyədədir
15 İyul 16:27
Sabirabadda “Din və ideoloji təhlükəsizlik” mövzusunda seminar-müşavirə keçirilib
15 İyul 16:26
Magistr təhsili almaq üçün qəbul olunanlar Qida Təhlükəziliyi Agentliyinə müsahibəyə dəvət edilirlər
15 İyul 16:18
Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan parlamentlərinin xarici əlaqələr komitələrinin üçtərəfli iclası keçirilir
15 İyul 16:06
Şəkinin “Yuxarı Baş” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisi Xan Sarayı istisna olmaqla turistlərin üzünə tam açıqdır
15 İyul 15:52
“Beynəlxalq əmək standartları” mövzusunda konfrans keçirilir
15 İyul 15:29
Fərdi təhsil üzrə nümunəvi tədris planı təsdiqlənib
15 İyul 15:20
Rektor yüksək nəticə göstərmiş məzunlarla görüşüb
15 İyul 15:05
Rusiya-Azərbaycan: Sənaye kooperasiyası genişlənir
15 İyul 14:58
Lerikdə gənclərin sosial şəbəkə təlimi
15 İyul 14:56
Hesablama Palatasında nəzarət tədbirləri üzrə auditor hesabatları müzakirə olunub
15 İyul 14:54
Azərbaycanda səhralaşma problemi müzakirə olunub
15 İyul 14:46
İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığına həsr olunmuş rəsm müsabiqəsi davam edir
15 İyul 14:12
“Visa” ölkəmizin işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyətini tam dayandırıb
15 İyul 14:02
DİN-in Baş Pasport, Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsi vətəndaşlara müraciət edib
15 İyul 13:49
Dövlət Turizm Agentliyi: Şəki Xan Sarayının ərazisinə giriş bir müddət bağlı olacaq
15 İyul 13:46
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi başlayıb
15 İyul 13:42
İyulun 16-da hava şəraiti meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq
15 İyul 13:37
Baş Prokurorluq: Şəki Xan Sarayının həyətindəki ağacın budaqlarının qırılmasına əlverişsiz hava şəraiti səbəb olub
15 İyul 13:10
YAP gənclər arasındakı ünsiyyəti və əlaqələri möhkəmləndirən yeganə siyasi təşkilatdır
15 İyul 12:45
Ümumtəhsil məktəblərinin 2019-2020-ci dərs ilinə aid tədris planları təsdiq edilib
15 İyul 12:25
Sumqayıtda Aprel şəhidləri Raquf Orucov və Seymur Baxışovun xatirəsi anılıb
15 İyul 12:17
Füzulililər ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı xidmətlərini minnətdarlıq hissi ilə anıblar
15 İyul 12:06
Azərbaycandan 102 ölkəyə məhsul ixrac olunub, 163 ölkədən isə idxal edilib
15 İyul 11:57
Altı ayda Azərbaycanda ÜDM 2,4 faiz artıb
15 İyul 11:56
BMT İnkişaf Proqramı KOBİA ilə birgə layihələrin reallaşdırılmasında maraqlıdır
15 İyul 11:52
Ulu Öndərin respublika rəhbərliyinə gəlişinin 50-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilib
15 İyul 11:43
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət
15 İyul 11:32
Azərbaycan nümayəndə heyəti Vaşinqtonda keçiriləcək konfransda iştirak edəcək
15 İyul 11:30
İbtidai sinif müəllimi olmaq istəyən namizədlər imtahan verirlər
15 İyul 11:27
IX Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbinin iştirakçıları Ulu Öndərin və şəhidlərin xatirəsini anıblar
15 İyul 11:12
Azərbaycan atleti Serbiyada keçirilən Balkan çempionatında gümüş medal qazanıb
15 İyul 10:54
Gənc liderlər üçün yay məktəblərinin II Lerik turunun iştirakçıları yola salınıb
15 İyul 10:45
Səhiyyə Nazirliyi Şəkidə baş verən hadisə ilə bağlı xəsarət alanların son vəziyyəti barədə açıqlama verib
15 İyul 10:38
Cəbhənin bəzi sahələrində atəşkəs rejimi ara-sıra açılan atəşlə pozulub
15 İyul 10:08
Milli Dram Teatrı mövsümü “Qarabağnamə” ilə bağlayıb
15 İyul 09:17
Türkiyədə 15 İyul - Demokratiya və Milli Birlik Günüdür
15 İyul 08:54
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi münasibətilə konsert keçirilib
15 İyul 08:47
XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının Əməliyyat Komitəsi Gəncədə konsert təşkil edib
15 İyul 08:43
Özbəkistan portalı ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlməsinin 50 illiyi ilə bağlı məqalə yayımlayıb
14 İyul 14:42
Naftalanda 200 yerlik körpələr evi-uşaq bağçası üçün yeni bina tikilir
14 İyul 14:32
Pərvin Kərimzadə: Milli elm və təhsilin inkişafı Heydər Əliyev siyasi kursunun uğurudur
14 İyul 14:26
Ölkə ərazisində iyulun 15-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb
14 İyul 14:00
AZƏRBAYCANIN MİLLİ MARAQLARINI HƏR ZAMAN UCA TUTAN DAHİ LİDER
14 İyul 12:12
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün ömrü boyu xalqına, vətəninə sədaqətlə xidmət edib
14 İyul 11:34
Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Kannda Azərbaycan mədəniyyəti günləri başlayıb

Video

 

Müsahibə

»»»
 

Müəlliflər


»»»
ARXİV
B Be Ça Ç Ca C Ş
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
HAVA HAQQINDA